ตาราง แปลง มวล น้ำหนักและปริมาตร
 
จาก:
แปลงเป็น:
 
ผลลัพธ์:
 

** 1 cc เท่ากับ 1 ml

(ml= ใช้เรียกปริมาตรในการบรรจุ)

(cc= ใช้เรียกน้ำหนัก)